مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 375
  • 1399/03/06-07:51
  

قابل توجه اعضای دارای پروانه اشتغال

قابل توجه اعضای دارای پروانه اشتغال

بر اساس گزارش معاونت محترم اداری و مالی سازمان مرکزی و ارزیابی و پایش مستمر سامانه های سازمان؛ جدول فوق نشان میدهد طی هفته گذشته ضریب سرانه تعداد کار خاتمه یافته در استان کرمانشاه 0.9 بوده است.به عبارتی از 372 نفر افراد مجاز به انجام کار در سامانه به 349 نفر کار ارجاع شده است.

👈توضیح اینکه چون این آمار مربوط به تعداد کار خاتمه یافته است احتمال دارد برخی ارجاعات مربوط به هفته های قبل بوده ولی هفته گذشته خاتمه یافته است.


این ضریب نشان می دهد که همکاران ارجاع کار استان کرمانشاه علیرغم مشکلاتی که در سامانه از نظر کنترلهای تعداد و مبلغ کار بصورت همزمان وجود دارد بیشترین رعایت را در واگذاری کار به همه اعضای واجد شرایط را داشته اند.گزارش ارجاع کار